Fagområder

PLAN- OG BYGNINGSRETT

Plan- og bygningsretten omhandler de offentlige myndigheters regulering av fast eiendom og kontroll med byggevirksomheten.  Helt sentralt på dette rettsområdet står plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Denne loven vil også være sektorovergripende med hensyn til andre rettsområder med deres særlover. Av relevante sektorlover innenfor plan- og bygningsretten, vises det til jordlova, naturmangfoldloven og forurensingsloven.

Vårt kontor bistår i samtlige saker som omhandler plan- og bygningsloven med tilhørende sektorlovverk, enten det er i forbindelse med en reguleringsplanprosess, et byggetiltak, ulovlighetsoppfølging, eller andre saker om fast eiendom der det kreves tillatelse fra offentlige myndigheter.


TINGSRETT OG FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD

Tingsrett og fast eiendoms rettsforhold omhandler rettigheter til å råde over fysiske ting. Det handler om omfanget av og utnyttelsen av rettigheter f.eks. tilknyttet løsøre og fast eiendom. Dette kan være spørsmål om tomtegrenser og andre nabotvister. Videre omfatter det rettighetstyper som tomtefeste og servitutter, hevd, sameie samt rettigheter til løsøre.

En del av rettsområdet faller inn under det som kalles dynamisk tingsrett. Denne tar for seg spørsmålene som omhandler stiftelse av rettigheter, hvordan de opphører og på hvilken måte de går over fra en person til en annen. Sentralt er hvem som skal få forrang ved kolliderende rettigheter i løsøre (ting), fast eiendom eller fordringer når det f. eks. tas beslag eller foretas dobbeltsalg.

Kontoret har lang erfaring innenfor rettsområdet og bistår innenfor et bredt spekter av sakstyper her.


EKSPROPRIASJONS – OG SKJØNNSRETT

Det offentlige, har anledning til å ekspropriere eiendom til bestemte formål. Det kan enten gjøres gjennom å overta eiendomsretten til arealet eller å erverve en bruksrett til det. For at dette skal skje, er det visse vilkår som må være oppfylt, og prosessen her kan være krevende.

Dersom det blir ekspropriert eller man blir enig om en avtale om grunnavståelse, skal erstatningen fastsettes av skjønnsretten med mindre partene blir enige om erstatningen.

Vårt kontor har lang erfaring og kan bistå på alle områder i prosessen. Våre advokater bistår jevnlig både det offentlige og private parter i slike saker.


ERSTATNINGSRETT

Erstatningsretten omhandler de tilfeller der det er oppstått en skade.

Hvor skaden skyldes en skadevoldende handling eller unnlatelse, er spørsmålet om skadelidte kan kreve tapet dekket av skadevolder. Mer presist handler erstatningsretten om vilkårene som må foreligge for at skadevolder skal bli erstatningsansvarlig overfor skadelidte.

Erstatningsretten omfatter alt fra trivielle til katastrofale skadeforvoldelser. Sakstypene kan være alt fra person- og tingsskader, herunder yrkesskader, pasientskader, senskader, skade på ting, til reglene om produktansvar, forurensning, næringslivet som skadevolder og skadeforvoldelser som skyldes offentlig virksomhet.

Våre advokater har bistått både det offentlige og private i erstatningssaker gjennom mange år.


ARBEIDSRETT

Våre advokater har lang og inngående erfaring med arbeidsrett, gjennom blant annet rådgivning og håndtering av arbeidsrettslige spørsmål for en rekke kommuner i regionen, bedrifter og private parter. Flere av våre advokater har i tillegg erfaring med arbeid fra domstolen.

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med kvalifisert rådgivning, herunder bistand ved forhandlinger, inngåelse og avslutning av arbeidsforhold og prosesser for domstolene. En av våre advokater har møterett for Norges Høyesterett.

Ansettelse

Hovedregelen etter norsk rett er at en arbeidstaker skal ansettes i en fast stilling hos vedkommende arbeidsgiver. Loven (arbeidsmiljøloven), gjør likevel unntak for fast ansettelse ved spesielle anledninger ved reglene for midlertidig ansettelse.

Arbeidstaker skal etter nærmere regler nokså kort tid etter ansettelse, både om ansettelsesforholdet er å regne som fast eller midlertidig, gis en skriftlig arbeidsavtale.

Oppsigelse

Ved oppsigelse av arbeidsforhold fra arbeidsgiver sin side, oppstiller loven strenge regler for dette. Det er ikke adgang for arbeidsgiver å si opp en arbeidstaker vedkommende måtte være misfornøyd med, mindre det foreligger saklig grunn for oppsigelsen. En oppsigelse fra arbeidsgiver må alltid skje skriftlig. Det er også strenge regler for arbeidsgiver vedrørende selve prosessen frem mot den faktiske oppsigelsen. Våre advokater bistår arbeidsgivere slik at den enkelte oppsigelsessak blir gjort korrekt, og vi bistår arbeidstakere i forhold til spørsmål om den aktuelle arbeidsgiver har foretatt en korrekt oppsigelsesprosess mot den aktuelle arbeidstaker.

Avskjed

Ved visse anledninger har arbeidsgiver adgang til å avskjedige en arbeidstaker. Dette betyr at arbeidstakeren må gå på dagen. Vilkåret er at den aktuelle arbeidstakeren har gjort seg skyldig i et grovt pliktbrudd, eller på annen måte har gjort seg skyldig i et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Har du blitt avskjediget fra et arbeidsforhold, kan det være grunn til å få vurdert saksforholdet av en advokat.

Sluttpakker

Sluttpakker, gjerne også kalt sluttavtaler eller fratredelsesavtaler, benyttes i mange tilfeller som ledd i avslutningen av et ansettelsesforhold, og vil i mange tilfeller kunne være et gunstig alternativ, både for arbeidstaker og arbeidsgiver, til at saken bringes inn for retten for avgjørelse. Kjernen i en sluttpakke, er at arbeidsgiver innrømmer arbeidstaker en økonomisk kompensasjon, mot at arbeidstakeren fratrer det omtvistede arbeidsforholdet. Det naturlige er at en sluttpakke forhandles frem i forhandlingsmøter med arbeidsgiveren der arbeidstakeren mener at oppsigelsen mot ham ikke er saklig begrunnet.

Innen arbeidsretten kan vi blant annet bistå med følgende:

 • Spørsmål knyttet til inngåelse av arbeidsavtaler
 • Arbeidstid, feriepenger, sykdom
 • Arbeidsmiljø, herunder mobbing og trakassering
 • Bistand ved drøftelsesmøter
 • Oppsigelse og avskjed
 • Bistand i forhandlingsmøter med arbeidsgiver
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Bistand ved sluttpakker/sluttavtaler
 • Virksomhedsoverdragelse

AVTALE- OG KONTRAKTSRETT

Avtaleretten (eller avtaleinngåelsesrett) er et rettsområde som omhandler reglene om inngåelse av avtaler, avtalers gyldighet og ugyldighet, fullmakt, avtaletolkning  og avtalerevisjon. Avtaleretten er nært beslektet med kontraktsretten, men kontraktsretten gjør seg først gjeldende når avtale er inngått, og regulerer de rettigheter og plikter som kan utledes etter den inngåtte avtale.

Våre advokater har særlig kompetanse og erfaring innen avtaleretten og kontraktsretten og bistår  i dag i stor utstrekning kommuner, private parter og selskaper i regionen.


SELSKAPSRETT

Ved etablering av virksomhet er det viktig å velge hensiktsmessig selskapsform. Våre advokater har lang erfaring med hensyn til rådgivning med hensyn til fornuftig valg av selskapsform, og vi kan videre bistå med selve etableringen. Skal flere sammen starte et selskap, vil det være viktig å sikre den enkeltes verdier og interesser. Slik sikring, av verdier og interesser, kan gjøres gjennom en aksjonæravtale mellom de aktuelle eierne. Våre advokater har erfaring og kompetanse og bistår regelmessig kommuner, bedrifter og privatpersoner ved spørsmål knyttet til selskapsretten.

Innen selskapsretten kan vi blant annet bistå med følgende:

 • Vurdering av hensiktsmessig selskapsform; aksjeselskap (AS), selskap med delt ansvar (DA), ansvarlig selskap (ANS), enkeltpersonforetak (EPF) eller stiftelse
 • Etablering/stiftelse av ønsket selskapsform
 • Aksjonæravtaler og selskapsavtaler
 • Kjøp og salg av aksjeselskap, aksjer
 • Omdanning av enkeltpersonforetak
 • Kapitalforhøyelser
 • Avvikling, oppløsning og sletting av aksjeselskap og andre selskaper
 • Aksjonærkonflikter

KONKURS, INSOLVENS OG RESTRUKTURERING

Et selskap som har havnet opp i økonomiske uføre vil stå overfor en rekke kompliserte juridiske problemstillinger. Våre advokater har betydelig erfaring og kompetanse når det kommer til spørsmål relatert til insolvens, restrukturering og konkurs. Vi har lang erfaring med å håndtere de utfordringer selskapet, selskapets ledelse, styret, eierne og kreditorene møter.

Flere av våre advokater har gjennom de siste 20 årene påtatt seg løpende bostyreroppdrag for skifteretten slik at vi besitter verdifull erfaring og kompetanse innen området.

Vi bistår blant annet med følgende forhold:

 • Selskapsgjennomgang og vurdering av ulike handlingsalternativer
 • Egenkapitalspørsmål og lånetransaksjoner
 • Gjeldsforhandlinger og underhåndsakkord
 • Rådgivning og vurdering med hensyn til styrets ansvar og plikter
 • Sikring av kreditorinteresser
 • Ulike avtalerettslige spørsmål knyttet til konkurs, insolvens og restrukturering
 • Panterettslige spørsmål
 • Pengekrav og tvangsinndrivelse
 • Granskningsoppdrag
 • Prosessoppdrag ved tvister knyttet til styreansvar, revisoransvar og omstøtelse
 • Arbeidstakers stilling ved virksomhetsoverdragelser
 • Lønnsgarantispørsmål ved konkurs
 • Bostyreroppdrag i konkursboet

ARVERETT

Vårt kontor bistår med rådgivning og tvisteløsning innenfor et bredt spekter innenfor arv og skifte.

Opprettelse av testament

Et testament er et dokument som tar sikte på å fordele hele eller deler av din formue etter din død. Ved å opprette et testament kan man forebygge konflikter. Dersom man har et ønske om må gi formuen til en veldedig organisasjon, tilgodese en som ikke er livsarving, eller på annen måte styre hva som skal skje med verdier man etterlater seg, må man opprette et testament, dette dog innafor de rammer lovgivningen setter; blant annet finnes regler om pliktdelsarv til en arvelaters livsarvinger.

Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt er et alternativ ti vergemål, for den som ønsker å ordne forholdene sine selv for en fremtid der en selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser. En fremtidsfullmakt kan blant annet inneholde fullmakt til å disponere bankkontoer og gi salgsoppdrag og gi salgsoppdrag for eiendom.

Dødsboskifte

Ved dødsfall oppstår det flere problemstillinger for de etterlatte. Våre advokater bistår ved den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde etterlater seg og fordelingen av det som er igjen etter at gjeld, utgifter og andre forpliktelser er gjort opp.

Skifte eller uskiftet bo?

Dersom en som er gift dør, har gjenlevende ektefelle rett til å sitte i uskifte med hans slektsarvinger etter loven. Dette innebærer at gjenlevende slipper å skifte (dele arven) med avdødes arvinger. Hvis avdøde hadde særkullsbarn (barn med noen annen en sin ektefelle), kan disse kreve at gjenlevende skifter boet.


FAMILIERETT

Familieretten omfatter reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, og de økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere. Videre omfattes også regler for foreldet mellom foreldre og barn, blant annet om daglig omsorg, foreldreansvar, samværsrett m.m.

Vi bistår med utarbeidelse av ektepakter, samboeravtaler, og økonomisk oppgjør etter avsluttet ekteskap eller samboerforhold – herunder skjevdelingspørsmål og vederlagskrav. Vi bistår videre med barnefordeling og foreldretvister.


STRAFFERETT

Våre advokater har bred og lang erfaring innenfor strafferetten, og vi besitter erfaring fra politiet/påtalemyndigheten og domstolen. En av våre advokater er i dag fast forsvarer både ved Sør-Rogaland tingrett og lagmannsretten.

I saker hvor man er siktet eller tiltalt har man krav på å la seg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. Det gjelder under etterforskning, varetektsfengsling og hovedforhandling. I de fleste tilfeller dekkes kostnader til advokat av det offentlige.

Vi bistår også i saker hvor man er fornærmet i en straffesak, da som bistandsadvokat for fornærmede. Vår rolle i denne type saker er å ivareta fornærmedes interesser under etterforsking, og ved en eventuell hovedforhandling. Eksempler på skjer hvor vi opptrer som bistandsadvokat er saker som gjelder vold i nære relasjon, sedelighet, brudd på besøksforbud mv.