Avtale- og kontraktsrett

Avtaleretten (eller avtaleinngåelsesrett) er et rettsområde som omhandler reglene om inngåelse av avtaler, avtalers gyldighet og ugyldighet, fullmakt, avtaletolkning og avtalerevisjon.

Avtaleretten er nært beslektet med kontraktsretten, men kontraktsretten gjør seg først gjeldende når avtale er inngått, og regulerer de rettigheter og plikter som kan utledes etter den inngåtte avtale.

Våre advokater har særlig kompetanse og erfaring innen avtaleretten og kontraktsretten og bistår i dag i stor utstrekning kommuner, private parter og selskaper i regionen.