Avtale- og kontraktsrett

Har du spørsmål knyttet til hvordan en avtale skal forstås, eller ønsker du å inngå en avtale?

Avtaleretten er et rettsområde som omhandler reglene om inngåelse av avtaler, avtalers gyldighet og ugyldighet, fullmakt, avtaletolkning og avtalerevisjon.

Avtaleretten er nært beslektet med kontraktsretten, men kontraktsretten gjør seg først gjeldende når avtale er inngått, og regulerer de rettigheter og plikter som kan utledes etter den inngåtte avtale.

Fagpersoner:

Fagområder

Kontakt oss

Høyre skjema