Tingsrett og fast eiendoms rettsforhold

Tingsrett og fast eiendoms rettsforhold omhandler rettigheter til å råde over fysiske ting. Det handler om omfanget av og utnyttelsen av rettigheter f.eks. tilknyttet løsøre og fast eiendom. Dette kan være spørsmål om tomtegrenser og andre nabotvister. Videre omfatter det rettighetstyper som tomtefeste og servitutter, hevd, sameie samt rettigheter til løsøre.

En del av rettsområdet faller inn under det som kalles dynamisk tingsrett. Denne tar for seg spørsmålene som omhandler stiftelse av rettigheter, hvordan de opphører og på hvilken måte de går over fra en person til en annen. Sentralt er hvem som skal få forrang ved kolliderende rettigheter i løsøre (ting), fast eiendom eller fordringer når det f. eks. tas beslag eller foretas dobbeltsalg.

Kontoret har lang erfaring innenfor rettsområdet og bistår innenfor et bredt spekter av sakstyper her.