Erstatningsrett

Erstatningsretten omhandler de tilfeller der det er oppstått en skade.

Hvor skaden skyldes en skadevoldende handling eller unnlatelse, er spørsmålet om skadelidte kan kreve tapet dekket av skadevolder. Mer presist handler erstatningsretten om vilkårene som må foreligge for at skadevolder skal bli erstatningsansvarlig overfor skadelidte.

Erstatningsretten omfatter alt fra trivielle til katastrofale skadeforvoldelser. Sakstypene kan være alt fra person- og tingsskader, herunder yrkesskader, pasientskader, senskader, skade på ting, til reglene om produktansvar, forurensning, næringslivet som skadevolder og skadeforvoldelser som skyldes offentlig virksomhet.

Våre advokater har bistått både det offentlige og private i erstatningssaker gjennom mange år.