Ekspropriasjons – og skjønnsrett

Det offentlige, har anledning til å ekspropriere eiendom til bestemte formål. Det kan enten gjøres gjennom å overta eiendomsretten til arealet eller å erverve en bruksrett til det. For at dette skal skje, er det visse vilkår som må være oppfylt, og prosessen her kan være krevende.

Dersom det blir ekspropriert eller man blir enig om en avtale om grunnavståelse, skal erstatningen fastsettes av skjønnsretten med mindre partene blir enige om erstatningen.

Vårt kontor har lang erfaring og kan bistå på alle områder i prosessen.

Våre advokater bistår jevnlig både det offentlige og private parter i slike saker.