Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsretten omhandler de offentlige myndigheters regulering av fast eiendom og kontroll med byggevirksomheten. Helt sentralt på dette rettsområdet står plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Denne loven vil også være sektorovergripende med hensyn til andre rettsområder med deres særlover. Av relevante sektorlover innenfor plan- og bygningsretten, vises det til jordlova, naturmangfoldloven og forurensingsloven.

Vårt kontor bistår i samtlige saker som omhandler plan- og bygningsloven med tilhørende sektorlovverk, enten det er i forbindelse med en reguleringsplanprosess, et byggetiltak, ulovlighetsoppfølging, eller andre saker om fast eiendom der det kreves tillatelse fra offentlige myndigheter.