Arbeidsrett

Våre advokater har lang og inngående erfaring med arbeidsrett, gjennom blant annet rådgivning og håndtering av arbeidsrettslige spørsmål for en rekke kommuner i regionen, bedrifter og private parter. Flere av våre advokater har i tillegg erfaring med arbeid fra domstolen.

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med kvalifisert rådgivning, herunder bistand ved forhandlinger, inngåelse og avslutning av arbeidsforhold og prosesser for domstolene. To av våre advokater har møterett for Norges Høyesterett.

Ansettelse

Hovedregelen etter norsk rett er at en arbeidstaker skal ansettes i en fast stilling hos vedkommende arbeidsgiver. Loven (arbeidsmiljøloven), gjør likevel unntak for fast ansettelse ved spesielle anledninger ved reglene for midlertidig ansettelse.

Arbeidstaker skal etter nærmere regler nokså kort tid etter ansettelse, både om ansettelsesforholdet er å regne som fast eller midlertidig, gis en skriftlig arbeidsavtale.

Oppsigelse

Ved oppsigelse av arbeidsforhold fra arbeidsgiver sin side, oppstiller loven strenge regler for dette. Det er ikke adgang for arbeidsgiver å si opp en arbeidstaker vedkommende måtte være misfornøyd med, mindre det foreligger saklig grunn for oppsigelsen. En oppsigelse fra arbeidsgiver må alltid skje skriftlig. Det er også strenge regler for arbeidsgiver vedrørende selve prosessen frem mot den faktiske oppsigelsen. Våre advokater bistår arbeidsgivere slik at den enkelte oppsigelsessak blir gjort korrekt, og vi bistår arbeidstakere i forhold til spørsmål om den aktuelle arbeidsgiver har foretatt en korrekt oppsigelsesprosess mot den aktuelle arbeidstaker.

Avskjed

Ved visse anledninger har arbeidsgiver adgang til å avskjedige en arbeidstaker. Dette betyr at arbeidstakeren må gå på dagen. Vilkåret er at den aktuelle arbeidstakeren har gjort seg skyldig i et grovt pliktbrudd, eller på annen måte har gjort seg skyldig i et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Har du blitt avskjediget fra et arbeidsforhold, kan det være grunn til å få vurdert saksforholdet av en advokat.

Sluttpakker

Sluttpakker, gjerne også kalt sluttavtaler eller fratredelsesavtaler, benyttes i mange tilfeller som ledd i avslutningen av et ansettelsesforhold, og vil i mange tilfeller kunne være et gunstig alternativ, både for arbeidstaker og arbeidsgiver, til at saken bringes inn for retten for avgjørelse. Kjernen i en sluttpakke, er at arbeidsgiver innrømmer arbeidstaker en økonomisk kompensasjon, mot at arbeidstakeren fratrer det omtvistede arbeidsforholdet. Det naturlige er at en sluttpakke forhandles frem i forhandlingsmøter med arbeidsgiveren der arbeidstakeren mener at oppsigelsen mot ham ikke er saklig begrunnet.

Innen arbeidsretten kan vi blant annet bistå med følgende:

  • Spørsmål knyttet til inngåelse av arbeidsavtaler
  • Arbeidstid, feriepenger, sykdom
  • Arbeidsmiljø, herunder mobbing og trakassering
  • Bistand ved drøftelsesmøter
  • Oppsigelse og avskjed
  • Bistand i forhandlingsmøter med arbeidsgiver
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Bistand ved sluttpakker/sluttavtaler
  • Virksomhetsoverdragelse